Letečtí záchranáři s.r.o.-Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Platné od 1. listopadu 2012

1) OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1

Společnost Letečtí záchranáři s.r.o., se sídlem Brno-Královo Pole, Palackého třída 910/121, PSČ: 612 00, IČ: 29368979,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, sp. zn.: C. 75907 (dále jen ”Provozovatel”) .

1.2

Objednavatel je fyzická, fyzická podnikající či právnická osoba, a to přímý zákazník. (dále jen “Objednavatel”)

1.3

Uzavřená objednávka zavazuje Provozovatele i Objednavatele k jejímu náležitému plnění a funguje jako smlouva o provedení školení, doklad o právu účasti na konkrétním kurzu nebo smlouva o nákupu zboží.

1.4

Obchodní podmínky se vztahují na každého Objednavatele, ten je povinen se s nimi seznámit a s potvrzením objednávky nebo uzavřením smlouvy s Provozovatelem se zavazuje k jejich dodržování s a potvrzuje, že se s nimi seznámil.

1.5

Za elektronickou komunikaci se považuje zejména komunikace prostřednictvím elektronické pošty (email).

1.6

Provozovatel si vyhrazuje právo na upřesnění nebo změnu Obchodních podmínek v Obchodních smlouvách nebo v písemné a elektronické komunikace s Objednavatelem, přičemž v případě konfliktu platí právě upřesnění nebo změny uvedené v Obchodní smlouvě nebo písemné a elektronické komunikaci s Objednavatelem. Jednotlivé podmínky Obchodních podmínek jsou vždy platné až na případné upřesněné nebo změněné části v Obchodních smlouvách a elektronické komunikaci.

1.7

Objednavatel má za povinnost seznámit se s obchodními podmínkami společnosti Letečtí záchranáři s.r.o. a Rezervací, Objednávkou, nákupem služeb nebo zboží a zaplacením zálohové faktury nebo faktury, STVRZUJE, že s Obchodními podmínkami nebo jejími upřesněními a případnými změnami obsažených v písemné a elektronické komunikaci společnosti opravdu seznámil a souhlasí s nimi.

 

2) Objednávka školení a účasti na kurzu

2.1 Rezervace

Rezervace školení nebo účasti na kurzech pořádaných Provozovatelem se provádí na dostupných formulářích na internetové stránce Provozovatele, samotným Provozovatelem po kontaktu a domluvě s Objednavatelem nebo popřípadě jiným dodatečným způsobem organizovaným nebo písemně nebo jinak dohledatelně schváleným Provozovatelem. Rezervace není závazná ani pro jednu ze stran. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnou Objednavatele a to bez udání důvodu. Rezervace se stává závaznou po vyřízení Objednávky (ad. 2.2 Objednávka)

2.2 Objednávka

Školení nabízená a realizovaná provozovatelem nebo účast na kurzu jím organizovaným se objednává na základě písemné, faxové nebo emailové objednávky, která je realizována na základě rezervace (ad. 2.1 Rezervace) nebo jiné domluvy, ale vždy prokazatelné, mezi Provozovatele a Objednavatelem. Objednávka školení, realizovaná Provozovatelem u Objednavatele nebo objednávka místa na kuru pořádaném Provozovatelem může Provozovatel podmínit předchozím uhrazením zálohové faktury vystavené Provozovatelem obsahující veškeré níže zmíněné náležitosti, a to nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem objednaného školení nebo místa na kurzu. Objednávky přijaté prostřednictvím slevových akcí (tj. všechny nabídky, kde je avizovaná sleva) Provozovatele je vyžadována platba celé částky již při nákupu na základě takovéto nabídky a místo na samotném školení nebo kurzu pořádaným Provozovatelem je dále objednáváno běžným způsobem. Objednávka je pro Provozovatele závazná až poté, kdy ji Provozovatel potvrdí Objednavateli. Provozovatel Objednavateli objednávku potvrdí ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejího přijetí nebo přijetí úhrady za zálohovou fakturu, bude-li tato úhrada vyžadována. Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí a nerealizování objednávky s tím, že je povinen toto oznámit Objednavateli alespoň 1 den před započetím objednaného dle objednávky. Provedením Rezervace (ad. 2.1 Rezervace) nebo Objednávky Objednavatel vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami Provozovatele.
Zálohová faktura nebo Faktura musí obsahovat:
Název nebo Jméno a Příjmení Objednavatele
IČ Objednavatele
DIČ Objednatele (pokud je Zadavatel plátce DPH)
Fakturační adresu Objednavatele
Poštovní adresu Objednavatele v případě, že je odlišná od fakturační adresy.
Kontakt
Kontaktní osoba
Telefon
Typ objednávané služby
Termín objednané služby
Cena
Zálohová faktura nebo faktura může Provozovatel odeslat písemnou formou, faxem nebo elektronickou poštou. Variabilní symbol je číslo Zálohové faktury nebo Faktury. Uhrazením Zálohové Faktury nebo Faktury Objednavatel stvrzuje správnost údajů na Zálohové faktuře nebo Faktuře a souhlasí s uvedenými informacemi.

2.3 Práva a povinnosti Objednavatele, Odpovědnost za objednávku

Objednavatel objednávky dává Provozovateli současně s Rezervací (ad.2.1 Rezervace) a Objednávkou (ad.2.2 Objednávka) souhlas se zpracováním, uložením a využitím osobních údajů, loga a název Objednavatele Provozovatelem pro účely Marketingu Provozovatele. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje informace neposkytne třetím osobám.
Objednavatel, který nesouhlasí se změnou datumu, času začátku nebo místa školení, oproti údajům, na které činil objednávku, má nárok na poskytnutí náhradního termínu (přeregistraci) na stejný tip školení nebo kurzu, který Provozovatel pořádá. Tento nárok musí uplatnit do šesti měsíců od termínu změněného kurzu a písemně nebo elektronicky o svém požadavku informovat Provozovatele a zdělit mu o jaký požadovaný termín a místo by měl zájem. Objednavatel nemá v případě kdy nepřeregistruje původní objednávku do daného termínu nárok na vrácení žádné sumy, která byla uhrazena na základě objednávky zálohovou fakturou vystavenou Provozovatelem. Nebude-li mít Provozovatel již volné kapacity, které Objednatel písemně nebo elektronicky poptal k přeregistraci, má Objednavatel právo vybrat si z deseti (10) náhradních termínů v místě původní objednávky, které nabídne elektronicky sám Provozovatel a to během dvanácti (12) měsíců od termínu prvně objednaného školení nebo kurzu. Jestliže si Objednavatel ani z jedné nabídek nevybere, náleží mu po vypršení termínu dvanácti (12) měsíců od termínu prvně objednaného školení nebo kurzu, navrácení 50% sumy uhrazené Objednavatelem na základě objednávky a zálohové faktury.

2.4 Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit a/nebo zrušit Rezervaci a Objednávku Objednavatele když:
1. Objednavatel nesplní náležitosti obchodních podmínek Provozovatele,
2. Nároky a požadavky Objednavatele na Provozovatele jsou v rozporu s právními předpisy, zákony České republiky a/nebo
mezinárodními smlouvami jimiž je Česká republika vázána,
3. Objednavatel je v prodlení s uhrazením Zálohové faktury nebo Faktury.
4. Provozovatele si vyhrazuje právo odmítnou Objednavatele bez udání důvodu.
Provozovatel má právo ponechat si celou částku inkasovanou za Zálohovou fakturu nebo Fakturu, když se Objednavatel nedostaví na místo školení nebo kurzu, které měl na základě Zálohové faktury nebo Faktury objednáno v daném termínu.
Provozovatel je oprávněn měnit Datum, Čas začátku a Místo školení a kurzů, bude-li to k realizaci kurzu, dle uvážení provozovatele nutné.
Při přeregistraci termínu školení nebo kurzu Objednavatelem, z důvodu změny místa, času začátku nebo datumu školení nebo kurzu na původní objednávce, má Provozovatel nárok odmítnout Objednavatele bez udání důvodu. Nebude-li mít Provozovatel již volné kapacity, které Objednatel písemně nebo elektronicky poptal k přeregistraci, je povinen nabídnout Provozovatel Objednavateli deset (10) náhradních termínů v místě původní objednávky a to během dvanácti (12) měsíců od termínu prvně objednaného školení nebo kurzu. Nesplní-li tuto povinnost, náleží Objednavateli celé sumy uhrazené na základě objednávky a zálohové faktury.

3) FINANČNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena

Cena je kalkulována na základě cenové nabídky Provozovatele, kterou Provozovatel předložil Objednavateli před uskutečněním objednávky. Ceny jsou pro fyzické osoby uváděny včetně DPH a pro fyzické podnikající a Právnické podnikající osoby jsou ceny uváděny bez DPH. Cena může být zveřejněna již při Rezervaci (ad. 2.1 Rezervace) Tato cena je poté shodná s cenou objednávky (ad.2.2 Objednávka) Výše DPH je stanovena platnou právní normou.

3.2 Fakturace a platební podmínky

Provozovatel je oprávněn žádat zálohu z ceny nebo platbu předem. Příslušná částka musí pak být připsána na účet Provozovatele nejpozději pět (5) pracovních dnů před pořádáním školení nebo kurzu. V případě, že platba nebude na účet Provozovatele připsána řádně a včas, není Provozovatel povinen školení realizovat nebo dovolit Objednavateli účast na kurzu. Daňové doklady (faktury) se vystavují do 5 kalendářních dnů po realizaci školení nebo kurzu. Doba splatnosti faktur je 7 dní. V případě prodlení s jejich úhradou je Provozovatel oprávněn účtovat Objednavateli  za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.
Daňové doklady jsou vystavovány s fakturačními údaji dle příslušné objednávky
– Zálohové faktury nbo Faktury.
Za řádně uhrazenou Zálohovou fakturu nebo Fakturu se považuje taková Zálohová fakturura nebo faktura, která byla uhrazena ve výši a pod variabilním
symbolem, který je uveden na objednávce. Uhrazením se rozumí připsání částky na bankovní účet
Provozovatele. Chybné, částečné či hromadné platby nebudou akceptovány. Takové platby budou vráceny na účet, ze kterého byly na účet Provozovatele připsány.

3.3 Storno podmínky

V případě, že si Objednavatel přeje zrušit již potvrzenou objednávku, a odstoupit tak od uzavřené smlouvy, musí tak učinit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky Provozovatelem, aby Objednavateli nebyl účtován storno poplatek. Pokud tak Objednavatel neučiní je povinen Provozovateli uhradit storno poplatek ve výši sjednané ceny dle dané
objednávky.

3.4 Minimální výše objednávky

Objednávka musí být v minimální výši 100,- Kč bez DPH.

4) Objednávka zboží prodávaného Provozovatelem

4.1 Objednání zboží

Zboží nabízené Provozovatelem objednává na základě písemné, faxové, emailové nebo on-line  objednávky (pomocí vyplnění formuláře na internetových stránkách Provozovatele), které jsou k on-line objednání přímo určeny. Objednávka je pro Objednavatele závazná. Objednávka zboží, může Provozovatel podmínit předchozím uhrazením zálohové faktury vystavené Provozovatelem obsahující veškeré níže zmíněné náležitosti. Objednávky přijaté prostřednictvím slevových akcí (tj. všechny nabídky, kde je avizovaná sleva) Provozovatele je vyžadována platba celé částky již při nákupu na základě takovéto nabídky. Objednávka je pro Provozovatele závazná až poté, kdy ji Provozovatel potvrdí Objednavateli. Provozovatel Objednavateli objednávku potvrdí ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejího přijetí nebo přijetí úhrady za zálohovou fakturu, bude-li tato úhrada vyžadována. Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí a nerealizování objednávky s tím, že je povinen toto oznámit Objednavateli alespoň 1 den před započetím objednaného dle objednávky. Provedením Objednávky Objednavatel vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami Provozovatele.
Zálohová faktura nebo Faktura musí obsahovat:
Název nebo Jméno a Příjmení Objednavatele
IČ Objednavatele
DIČ Objednatele (pokud je Zadavatel plátce DPH)
Fakturační adresu Objednavatele
Poštovní adresu Objednavatele v případě, že je odlišná od fakturační adresy.
Kontakt
Kontaktní osoba
Telefon, fax
Typ objednávané služby
Termín objednané služby
Cena
Zálohová faktura nebo faktura může Provozovatel odeslat písemnou formou, faxem nebo elektronickou poštou. Variabilní symbol je číslo Zálohové faktury nebo Faktury. Uhrazením Zálohové Faktury nebo Faktury Objednavatel stvrzuje správnost údajů na Zálohové faktuře nebo Faktuře a souhlasí s uvedenými informacemi. Náklady na dopravu zboží od Provozovatele k Objednateli a od Objednavatele k Provozovateli, v případě odstoupení od smlouvy hradí Objednavatel. Provozovatel hradí tyto náklady, jedná-li se o reklamaci zboží zaslaného Provozovatelem.

4.2 Práva a povinnosti Objednavatele, Odpovědnost za objednávku

Objednavatel objednávky dává Provozovateli současně s Objednávkou (ad.2.2 Objednávka) souhlas se zpracováním, uložením a využitím osobních údajů, loga a název Objednavatele Provozovatelem pro účely Marketingu Provozovatele. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje informace neposkytne třetím osobám. Jedná-li se o fyzickou osobu, má právo do 14 kalendářních dnů od smlouvy odstoupit a nárokovat vrácení finančních prostředků, které Provozovateli za zboží uhradila.

4.3 Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit a/nebo zrušit Objednávku Objednavatele když:
1. Objednavatel nesplní náležitosti obchodních podmínek Provozovatele,
2. Nároky a požadavky Objednavatele na Provozovatele jsou v rozporu s právními předpisy, zákony České republiky a/nebo
mezinárodními smlouvami jimiž je Česká republika vázána,
3. Objednavatel je v prodlení s uhrazením Zálohové faktury nebo Faktury.
4. Provozovatele si vyhrazuje právo odmítnou Objednavatele bez udání důvodu.
Provozovatel má právo zaslat finanční prostředky Objednavateli při odstoupení od smlouvy do 30 dnů od odstoupení Objednavatele od smlouvy tzn. od přijetí zboží od Objednavatele zpět k Provozovateli i s písemným dopisem o tom, že Objednavatel od smlouvy odstupuje.
Provozovatel má právo vyžadovat vrácení zboží od Objednavatele při odstoupení od smlouvy v původním, nepoškozeném a neopotřebovaném stavu s původní dokumentací a v čistotě.

4.4 Fakturace a platební podmínky

Provozovatel je oprávněn žádat zálohu z ceny nebo platbu předem. Příslušná částka musí pak být připsána na účet Provozovatele nejpozději pět (5) pracovních dnů po uskutečnění objednávky. V případě, že platba nebude na účet Provozovatele připsána řádně a včas, není Provozovatel povinen školení realizovat. Daňové doklady (faktury) se vystavují a jsou doručovány spolu s objednaným zbožím. Doba splatnosti faktur je 7 dní. V případě prodlení s jejich úhradou je Provozovatel oprávněn účtovat Objednavateli  za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.
Daňové doklady jsou vystavovány s fakturačními údaji dle příslušné objednávky
– Zálohové faktury nbo Faktury.
Za řádně uhrazenou Zálohovou fakturu nebo Fakturu se považuje taková Zálohová fakturura nebo faktura, která byla uhrazena ve výši a pod variabilním
symbolem, který je uveden na objednávce. Uhrazením se rozumí připsání částky na bankovní účet Provozovatele. Chybné, částečné či hromadné platby nebudou akceptovány. Takové platby budou vráceny na účet, ze kterého byly na účet Provozovatele připsány.

3.3 Storno podmínky

V případě, že si Objednavatel přeje zrušit již potvrzenou objednávku, a odstoupit tak od uzavřené smlouvy, musí tak učinit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky Provozovatelem, aby Objednavateli nebyl účtován storno poplatek. Pokud tak Objednavatel neučiní je povinen Provozovateli uhradit storno poplatek ve výši sjednané ceny dle dané
objednávky.

5) REKLAMACE

5.1

V případě pochybení na straně Provozovatele je Objednavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn
požadovat přiměřenou náhradu, a to zejména ve formě jiného školení, kurzu, zboží nebo slevu z ceny.

5.2

Objednavatel musí uplatnit reklamaci výhradně písemně, a to doporučeným dopisem na adresu sídla
Provozovatele. Reklamace podané emailem, faxem či telefonicky nejsou považovány za řádně
uplatněné.

5.3

Volba mezi nároky uvedenými výše záleží Objednavateli jen, jestliže ji oznámí Provozovateli ve včas
zaslaném písemném oznámení o vadách. Uplatněný nárok pak není Objednavatel oprávněn měnit bez
souhlasu Provozovatele.

5.4

Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 kalendářních dnů ode dne, kdy Objednavatel zjistil nebo mohl
zjistit pochybení, které v reklamaci uvádí. Provozovatel si vyhrazuje lhůtu 30 kalendářních dnů pro rozhodnutí o reklamaci.
Objednavatel je povinen při reklamaci uvádět následující informace: označení Objednavatele , název školení, kurzu nebo zboží, důvod reklamace, popis důvodu reklamace, přidělené číslo objednávky (variabilní symbol Zálohové faktury nebo Faktury).

5.5

Pochybením na straně Provozovatele se rozumí neúplnost jeho služeb, které se týkají potvrzené
objednávky Objednavatele. Neúplnost, nefunkčnost nebo poškození objednaného zboží.

5.7

Sleva z ceny se uplatňuje formou dobropisu. Závazek splatnosti je tak omezen pouze na tu
poměrnou část plnění, na kterou není uplatňována oprávněná reklamace.

5.8

Námitky vůči vystaveným fakturám, které by ve svém důsledku měly za následek omezení
pohledávky Provozovatele vůči Objednavateli, je povinen Objednavatel uplatnit do 7 kalendářních dnů po
doručení faktury písemně na adresu sídla Provozovatele. Dodržení lhůty je povinen prokázat
Objednavatel, jinak bude námitka považována za opožděnou.

6) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1

Smluvní strany se zavazují nesdělovat vzájemné údaje a informace, získané v rámci spolupráce
jakékoli třetí osobě. Objednavatel souhlasí a potvrzením těchto podmínek stvrzuje svůj souhlas se zpracováním a využitím uvedených údajů, které by mohly být
osobním údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. S tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i
další údaje. Souhlas ke zpracování údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může
Zadavatel bezplatně kdykoliv u Provozovatele písemnou formou odvolat.

6.2

Smluvní strany se zavazují nesdělovat vzájemné údaje a informace, získané v rámci spolupráce,
jakékoli třetí osobě.

6.3

Zadavatel zcela odpovídá za obsah veškerých jím dodávaných reklamních sdělení či jiných
reklamních prvků a jejich soulad s platnými právními předpisy či dobrými mravy. V případě, že
dodaná reklamní sdělení či reklamní prvky Zadavatelem dodané nebudou v takovémto souladu,
odpovídá potom Objednavatel se zavazuje Provozovateli, že nepředloží žádné třetí osobě, vyjma státních úřadů, žádné dokumenty jakož i certifikáty.

6.4

Dohody, které se odchylují od těchto Obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou
formou.

6.5

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Zadavatelem a
Provozovatelem (respektive jsou nedílnou součástí potvrzené objednávky). V případě sporů mezi
obsahem smlouvy a Obchodními podmínkami, má vždy přednostní právo smlouva.

6.6

Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou mimo jiné i veškeré odkazy ve formě tzv.
prokliků v textu těchto Obchodních podmínek.

6.7

Veškeré vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České
republiky, zejména obchodním zákoníkem.

6.8

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli, a to i bez předchozího
upozornění změnit.

6.9

V případě, že se některé spory nepodaří vyřešit smírnou cestou, sjednávají Provozovatel a Objednavatel
místní příslušnost soudů k řešení těchto sporů, a to soudů místně příslušných dle sídla
Provozovatele.

6.10

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. listopadu 2012.